Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

 • De algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper gelden zolang niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen is en primeren op de verkoopsvoorwaarden van de koper.

2. Betaling

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar . Indien anders overeengekomen zijn ze betaalbaar binnen de 30 dagen.
 • Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft, zal het factuurbedrag worden verhoogd met een schadebeding van 10 % op de hoofdsom, met een minimum van 150 euro en dit onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.
 • Tevens is bij niet of onvolledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand verschuldigd en brengt de niet-betaling eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.
 • Bij niet betaling behoudt de verkoper eveneens het recht om verdere leveringen stop te zetten alsmede de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 • De persoon die de bestelling plaatst evenals degene aan wie gefactureerd moet worden, zijn hoofdelijk ondeelbaar en solidair gehouden tot naleving van alle verbintenissen ten overstaan van de verkoper.
 • Er zal een voorschot van 50 % bij bestelling moeten geregeld worden met een minimum van 250 euro. De bestelling neemt pas een aanvang vanaf datum ontvangst storting voorschot op onze rekening.

3. Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs en de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd.

4. Klachten

 • Ieder protest op de uitvoering der diensten en of levering dient aangetekend en met bewijs door foto’s te gebeuren en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst hiervan en binnen de 24 uur per mail met lezersbevestiging door verkoper als bewijs en met foto’s.
 • Na montage, behandeling , gebruik of verkoop wordt geen enkele klacht meer aanvaard.
 • Klachten in verband met de hoeveelheid, grootte, .. moeten onmiddellijk bij ontvangst worden overgemaakt.
 • Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, dit wil zeggen alle gebreken die de koper op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende 8 dagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van het geleverde.

5. Offertes, leveringen en prijzen

 • Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 30 dagen.
 • Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.
 • Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in onze vestiging te Westmalle.
 • Indien de goederen dienen geleverd op een werf, of op een ander adres van de koper, dient de koper of zijn aangestelde aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip om de goederen in ontvangst te nemen en de afleveringsbon te ondertekenen en het saldo te betalen .Vanaf de levering bedrijfsruimte van aannemer met wier verkoper contracteert door de verkoper draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, onder meer doch niet limitatief de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht is geschied.
 • De koper zal de goederen afhalen ten laatste 10 kalenderdagen na de kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid zullen opslagkosten worden verrekend aan 10€ /dag en per raam/deur/schuifdeur/rolluik/ vliegenraam
 • De goederen worden maximum 30 kalenderdagen bijgehouden . Niet afhalen van de goederen betekent:
  • Van rechtswege ontbinding van de overeenkomst lastens de koper en vrijgave van het voorschot in het voordeel van de verkoper
  • 30 Dagen opslagkosten verschuldigd door de koper
  • Winstderving ten bedrage van 30 % op de hoofdsom te betalen door de koper aan verkoper
  • Recyclagevergoeding verschuldigd door de koper aan de verkoper
  • 10% op de hoofdsom, zijnde administratiekosten, verschuldigd door de koper aan verkoper
 • Tenzij andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden worden leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend voor de verkoper. Onze aansprakelijkheid voor overschrijding kan slechts ingeroepen worden bij zware fout onzentwege.
 • Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper zijn.
 • Onze prijzen betreffen enkel de verkoop van de in de bijzonder bepalingen omschreven goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, inzonder en onder meer plaatsing.
 • Indien de koper dergelijke prestaties wenst worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de bijzondere voorwaarden vermelde prijs. Overmacht als grond tot niet uitvoering van de levering en ontbinding van de overeenkomst is onder meer én niet limitatief : machine-averij, brand, dwingende overheidsvoorschriften, prijswijzigingen…

6. Waarborg bij verborgen gebrek

 • Onze waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak.
 • Iedere vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de drie maanden na levering van het verkochte goed.

7. Beperkte aansprakelijkheid

 • Vanaf de levering zijn we niet gehouden tot enige schadevergoeding (bijvoorbeeld wegens menselijke schade of enige andere) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen.

8. Ontbinding van de koop

 • Bij ontbinding van de koop ingeval van contractuele wanprestatie door de koper is een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30 % van de prijs onverminderd het recht van de verkoper een hogere schadevergoeding te mogen vorderen en bewijzen.
 • Het voorschot blijft ten voordele van de verkoper aangezien de forfaitaire schadevergoeding enkel de winstderving dekt.

9. Bevoegdheid

 • Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen en het vredegerecht van Brasschaat zijn bevoegd, onverminderd het recht van de verkoper te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.